کود گاوی گیلدا

Gilda Home Gardening Products 


 

  • بافت خاک را بهبود میبخشد
  • بدون بو و حشره
  • تقویت و افزایش مقاومت گیاه
  • سبب بهبود هوادهی خاک میشود
  • افزایش رشد و جوانه زنی گیاهان
  • جلوگیری از فرسایش خاک
  • افزایش میکروارگانیسم های خاک

 

 

 

مشخصات محصول

حجم4 لیتری

معرفی محصول

 

استفاده از کودگاوی پوسیده، از بدو شروع انسان به کشاورزی به عنوان یک بهبود دهنده رشد مورد استفاده قرار گرفته و همیشه در مزارع جهت اصلاح بافت و ساختار خاک و همچنین تغذیه گیاهان به کار میرود.علت اصلی این که از قدیم الایام از کود دامی استفاده می شده است وجود هوموس، در این کودها است. هوموس، مواد آلی است که در نتیجه فعالیت میکروارگانیسم ها تجزیه و ضمن آزاد کردن بخشی از مواد غذایی خود دچار تغییر می شوند و به خاک رنگ قهوه ای یا سیاه میدهند. سرعت فعالیت این میکروارگانیسم ها به رطوبت، حرارت و هوای کافی بستگی دارد. کود گاوی پوسیده بوی تند فضولات حیوانی را نمیدهد،رنگ کود پوسیده نیز روشن است.کود نپوسیده نه تنها باعث تقویت خاک نمیشود،بلکه موجب کاهش نیتروژن خاک نیز میگردد،زیرا برای پوسیده شدن در خاک،بخشی از ازت خاک را نیز جذب مینماید و به این ترتیب خاک فقیرتر می گردد..

سبد خرید